חזון ביה"ס

 
נאמר בדניאל (י"ב, ג') "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד".
פירשו חז"ל (בבא בתרא ח') שמצדיקי הרבים אלו מלמדי תינוקות, ודימו את המורה לכוכב ואת עבודתו לאורו של כוכב, כי כוכב נראה כנקודה קטנה, אך ידוע שכל כוכב וכוכב גודלו עצום מאוד. אורו של כוכב נראה חלש ומועט, אך למעשה רב וחזק הוא. כן עבודת המורה אין גודל אורה נראה מיד ולמרחוק, אולם רב ועצום כוחה. רבים הם המאמרים בשבח המחנכים. על כתפינו, המורים והמחנכים מוטלת אחריות גדולה לעתידו של עם ישראל כיון שעלינו לבסס ולעצב את דמותו של בוגר "אהבת ישראל" כתלמיד בעל ערכים אמונים וחברתיים, תלמיד שיש בו אהבת תורה, אהבת העם ואהבת הארץ.
תכנית הלימודים מוקדשת בעיקרה לתגבור לימודי הקדש: משנה, גמרא, הוראת החומש ותכנית לימודי ההלכה, כנכס מרכזי בשלבי החינוך להכשרת הבוגר לקראת המשך התפתחותו כבוגר תורני נאמן בעולמו של הקב"ה, כגון: אגדות חז"ל, שינון תרי"ג מצוות ומשניות, תפילה בבית המדרש,  לימוד בחברותא ותכנית הקניית "דבר תורה" בע"פ ובכתב , לקיום " ושיננתם לבניך ודברת בם", ו"אשרי מי שתלמודו בידו".
 
השקעה רבה ומקצועיות נודעת להוראה וללמידה של המקצועות: עברית ואנגלית חשבון
ומדעים.
 
א. טיפוח לומד עצמאי ובר אוריין
שאיפתנו היא שכל ילד יהיה "לומד עצמאי ו "בר אוריין", על מנת שיגדל עם יוזמה ומוטיבציה, שאיפות ויכולות ללימוד תורה בחשק ובאהבה ולהיות תלמיד חכם, שכל ימיו הוא לומד תוך מטרה "ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.."
ב. טיפוח חינוך ערכי רגשי וחברתי
הפנמת ערכים באורח החיים באמצעות טיפוח שפה בית ספרית חברתית ערכית, ועיסוק בנושאים
השנתיים: אמונה והכל לטובה, יושר ואמת, שמחה ואהבת הארץ והמקדש, והעצמה אישית , פיתוח
כישורי חיים, כישורים אישיים וקשרים חברתיים באמצעות התכנית: "מפתח הלב מתוך אמונה" שיוביל צוות בחכמ"ה.
ג. למידה משמעותית
התלמיד במרכז, מגלה, מעבד ויוצר ידע חדש, משתמש במקורות מידע מגוונים –כולל למידת עמיתים, כאשר המורה מנחה בתהליך הלמידה, ולתוצרי הידע ישנה לגיטימציה לשונות.
טיפוח שאילת שאלות וסקרנות בהוראה. שילוב שאלות ומשימות מסדר חשיבה גבוה ושימוש  באמצעים טכנולוגיים בהוראה.
ד. למידת עמיתים בקרב המורים והתלמידים
מורים לומדים ממורה באמצעות צפייה בשיעורו ולאחר מכן דנים מתוך למידה הדדית והפריה. לימוד בחברותא, בדרך הלימוד המסורתית של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה המפוארת, גם בכתות האם וגם במסגרת חונכות.
ה. למידה דיפרנציאלית
הכרת השונות של התלמידים, התייחסות לייחודיות בכושרו ובכישוריו של כל תלמיד, איתור נקודות החוזק של כל תלמיד בכל התחומים נגזרת מהמיפויים שמתבצעים בסיום כל מחצית. כתיבת תכנית עבודה בעקבות, תכנית אישית וכיתתית לתלמידים מאתגרים וטיפוח מצוינות.
ו. אהבה ושמחה " אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ "
אווירה ואקלים מיטבי ופורה, קשר חיובי, הדדיות ושיתוף פעולה, משובים מעצימים ומחזקים. בתחומים לימודיים וחברתיים. ספריה, חדר מדעים, סביבה לימודית מטופחת ונאה, המרחיבה דעתו של התלמיד והמורה.
"הידיעה הברורה מחוללת את הרצון וגבורת הרצון מחוללת את היכולת" (אורות הקודש כרך ג', עמ' פ"ז )